ŠTĚTINA Professional Diving Center

Virtuální potápěčský obchod

Kompenzátory typu křídlo
WINGS

OMS křídla pro jednoláhvové přístroje

 

objednací číslo číslo výrobku Popis zboží Cena Kč Price in € Obrázek
27988021 BC116-35B 32# Lift Single Cylinder BC od OMS™: Křídlo OMS o výtlaku 32 lb (145 N). Je určeno pro použití s jednoláhvovým pøístrojem až do maximálního objemu láhve 20 l. Křídlo je zhotoveno jako dvouplášťové - odolná PU duše a obal z odplného materiálu typu Cordura. Kvalitní inflator s kovovou mechanikou, stejnì jako vypouštìcí a zároveò přetlakový ventil je standardem na vìtšinì technických kompenzátorù. Výhoda dostupného servisu. Vyrábí se v èerném a èerveném provedení.
Kvalitní køídlo bez kompromisù za dostupnou cenu!
8 625 Kč 278,20 € OMS WING 32 lbs

Sestavy křídel Halcyon Eclipse MC System

Křídla pro jednoláhvový přístroj, zádová deska Back Plate, popruhy Secure Harness, pouzdro na Storage Pak, integrovaný systém pro upevnění jedné láhve

Číslo výrobku Popis zboží Cena Kč Price in € Obrázek
S11510232 Halcyon Eclipse  30 lbs MC System s nerezovým backplate a adaptérem na láhev 20068 Kč 692 € Eclipse MC System
S11510235 Halcyon Eclipse  40 lbs MC System s nerezovým backplate a adaptérem na láhev 20068 Kč 692 €
S11510234 Halcyon Eclipse  30 lbs MC System s nerezovým backplate a těžkým (2,7 kg) adaptérem na láhev 20851 Kč 719 € Eclipse Inflator
S11510236 Halcyon Eclipse  40 lbs MC System s nerezovým backplate a těžkým (2,7 kg) adaptérem na láhev 20851 Kč 719 € Eclipse
S11510231 Halcyon Eclipse  30 lbs MC System s hliníkovým backplate a standardním adaptérem na láhev 20068 Kč 692 €
S11510233 Halcyon Eclipse  40 lbs MC System s hliníkovým backplate a standardním adaptérem na láhev 20068 Kč 692 €

Víceúčelové kompenzátory řady Halcyon Evolve a Explorer MC System

Křídlo pro dvouláhvový přístroj, back plate s popruhy a pouzdro Storage Pak

objednací èíslo èíslo výrobku Popis zboží Cena Kè Price in € Obrázek
23988030 10.210.040 Halcyon Explorer MC 40 lbs. System, křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 182 N, (nosnost 18,2 kg) zádová deska z nerezu, kapsa na bójku Storage Pack 17 313 Kč 597 € N/A
23988031 10.220.040 Halcyon Explorer MC 40 lbs. System, křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 182 N, (nosnost 18,2 kg) zádová deska z duralu, kapsa na bójku Storage Pack 17 313 Kč 597 € N/A
23988032 10.210.055 Halcyon Explorer MC 55 lbs. System, křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 250 N, (nosnost 25,0 kg) zádová deska z nerezu, kapsa na bójku Storage Pack 17 313 Kč 597 € N/A
23988033 10.220.055 Halcyon Explorer MC 55 lbs. System, køídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 250 N, (nosnost 25,0 kg) zádová deska z duralu, kapsa na bójku Storage Pack 17 313 Kč 597 € N/A
23988034 10.210.070 Halcyon Explorer MC 70 lbs. System, křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 318 N, (nosnost 31,8 kg) zádová deska z nerezu, kapsa na bójku Storage Pack 17 313 Kč 597 € N/A
23988035 10.220.070 Halcyon Explorer MC 70 lbs. System, křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 318 N, (nosnost 31,8 kg) zádová deska z duralu, kapsa na bójku Storage Pack 17 313 Kč 597 € N/A

Samostatná křídla Halcyon Eclipse, Evolve a Explorer

Křídla Eclipse jsou určena pro jednu láhev, křídla Evolve a Explorer pro dvouláhvové přístroje

objednací číslo číslo výrobku Popis zboží Cena Kč Price in € Obrázek
11.510.223 Halcyon Eclipse 30. lbs Wing, vztlak 136 N (13,6 kg nosnost) 12035 Kč 415 € Eclipse Bladder
11.510.224 Halcyon Eclipse 40. lbs Wing, vztlak 181 N (18,1 kg nosnost) 12035 Kč 415 € Eclipse Wing
27988021 10.100.040 Halcyon Explorer MC 40 lbs. křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 182 N, (nosnost 18,2 kg) 11194 Kč 386 € N/A
27988023 10.100.055 Halcyon Explorer MC 55 lbs. křídlo pro dvoulahvový pøístroj s výtlakem 250 N, (nosnost 25,0 kg) 11194 Kč 386 € Explorer 55 lbs.
27988025 10.100.070 Halcyon Explorer MC 70 lbs. křídlo pro dvoulahvový přístroj s výtlakem 318 N, (nosnost 31,8 kg) 8 178 Kč 292 € Explorer 70 lbs

11.510.207
Halcyon Evolve Wing 40 lbs 181N (18.1 kg nosnost)
11 926 Kč
417 €
Evolve Wing 40 lbs.
11.510.228 Halcyon Evolve Wing 60 lbs 271N (27.1 kg nosnost) 11 926 Kč 417 € Evolve 60 lbs.

Samostatná křídla OMS

Křídla OMS vyráběná v USA jsou určena pro dvouláhvové přístroje. Odpovídají stylu DIR.

objednací číslo číslo výrobku Popis zboží Cena Kč Price in € Obrázek
27988021 BC116-35B Køídlo OMS o výtlaku 35 lb (130 N). Je urèeno pro použití s lehkým dvoulahvovým pøístrojem napøiklad 2xS080 Luxfer ocelové láhve s objemem menším než 12 l. Malé a kompaktní køídlo 7 225 Kè 250,20 € OMS WING 35 lbs
27988021 BS116-45B Nejuniverzálnìjší køídlo této øady OMS. Je urèeno pro použití s pøístrojem 2x20 l. Maximální vztlak tohoto køídla je 190 N, (nosnost 19 kg) 7 501 Kè 259,80 € OMS WING 45 lbs
27988021 BC116-60B Nejvìtší køídlo DIR této øady OMS. Je urèené pro ponory s velkou zásobou plynu v pøístroji na zádech a pro pøípady, kdy potápìè potøebuje více lahví stage èi dekompresních plynù. Výtlak 273 N 7 780 Kè 269,40 € OMS WING 70 lbs
27998021 BC2030 Køídlo DIVE RITE Classic Wing. Jedno z prvních køídel na trhu urèených speciálnì pro potápìní s dvojèaty. Výtlak až 270 NC (59 lb). Køídlo lze použít pro pøístroj 2x15 l a jednu láhev "stage". Standardnì je dodáváno s inflatorem o délce lassic Wings (item number BC2030) are diving's first air cell designed specifically for use with double cylinders. They provide up to 59 pounds/27 kg of lift. They are designed for use with " - 56 cm. Vyrábí se v modré, èervené a èerné barvì. Heslo spojené s tímto køídlem je "no frills design", znamená, že je zbaveno všech zbyteèností. Køídlo je velmi populární u jeskynních potápìèù. 8 035 Kè 278,13 € DIVE RITE CLASSIC WINGS

Samostatná křídla se stahovacími prvky

Bondage Wings

Køídla se stahovacími prvky - Bondage Wings jsou v technickém potápìní kontroverzním prvkem. Zastánci stylu DIR je odsuzují, jiní je bez vìtších problémù používají. Hlavní námitkou proti tìmto køídlùm je obtížné napouštìní nafukováním, rychlá ztráta objemu nafouknutému køídla pøi poškození "vnitøní " duše a vìtší odpor staženého vaku køídla pøi jízdì na skùtru èi pøi plavání v proudu.

Na druhé stranì však tato køídla používá celá øada potápìèù, kteøí oceòují jejich univerzalitu, køídlo OMS BC117-K45 je možné použít jak pro lehèí pøístroj typu "dvoj4e", tak pro jednol8vov7 p59stroj. To u k59del typu DIR není vhodné. Jiní oceòují jejich velký objem, který je možný využít napøíklad pøi záchranných operacích nevhodnì vybavených potápìù, nebo možnost dvojitého vaku v jednom obalu køídla, napøíklad u modelù OMS BC118. Takové køídlo umožní pøi rozumném zachování bezpeènosti a splnìní požadavku na alternativní zdroj vztlaku použít ocelové dvojèe pro potápìèe v neoprenovém mokrém èi suchém obleku.

Ano v dnešním technickém potápìní existuje nìkolik stylù, které lze rozumnì a bezpeènì používat. Každý z nich má svoje výhody a nevýhody. A zásadou je využít výhod výstroje a omezit, nebo zabránit kombinaci jejích nevýhod. Jako všude v každé lidské èinnosti.

objednací èíslo èíslo výrobku Popis zboží Cena Kè Price in € Obrázek
27987145 BS117-K45 Stahovací køídlo o objemu 45 lb - 20,5 l. Maximální vztlak tohoto køídla je 190 N, (nosnost 19 kg). Køídlo má jednu duši a dva vypouštìcí ventily. I když je køídlo urèené hlavnì pro potápìní s lehkými dvoulahvovými pøístroji, je použitelné i pro jednolahvový pøístroj. 8 835 Kè 305,95 € OMS WING 45 lbs
27987117 BS117-KB(KR) Køídlo s jednou duší a objemem nosností 100 lb - 45,5 kg. Nejvìtší køídlo s jednou duší a stahovacími pásky. Je urèeno pro použití s velkoobjemovými pøístroji a stage v pøípadì, kdy potápìè má jako alternativní zdroj vztlaku napøíklad membránový suchý oblek. Maximální vztlak tohoto køídla je 450 N, (nosnost 45 kg). Køídlo se vyrábí v èerné (BS117-KB) nebo v èervené barvvì BS117-KR. 9 447 Kè 327,15 € OMS WING 45 lbs
27987115 BS115-KB (KR) Menší z køídel bondage wing OMS. Vztlak 60 lb - 270 N se hodí pro menší dvojèata. Køídlo je vybaveno dvìma vaky s nezávislými inflátory a dvìma páry odouštìcích ventilù. Vyrábí se v èervené barvì BC115-KR nebo v èerné BC115-KB. 13 285 Kè 460,00 € OMS Bondage Wing, detail
27987118 BS118-KB (KR) Nejvìtší z øady køídel typu Bondage Wing OMS. Dvì duše, dva nezávislé inflátory, dva páry odpouštìcích ventilù. Maximální vztlak 450 N (nosnost 45 kg). Køídlo je vhodné pro potápìèe, kteøí používají ocelové dvoulahvové přístroje a stage a dekompresní lahve o velkém objemu spolu s neoprenovým mokrým èi suchým oblekem. Právě s tímto křídlem uskutečnil John Bennett rekordní ponor s otevřeným okruhem do hloubky 308 m! Vyrábí se v černé barvě jako BC118-KB a v červené jako BC118-KR. 13 895 Kè 481,15 € OMS BONDAGE WING 100 lbs

Ceny jsou uvedeny včetnì 19% DPH
Prices are including 19% VAT which could be deduced while the goods is sent out of EU Country

OBJEDNAT


   Zpátky na hlavní stránku
   Zpátky na hlavní stránku Virtuálního obchodu


Stránka byla naposled změněna:  2007-03-07 20:55 CET